עבודה שבלב זו תפילה - ספר ב'
תוכן השערים

פרקים נבחרים באתר דעת       תוכן השערים       פתיחה       הזמנת ספר       עמוד ראשי

פתיחה
'עבודה שבלב זו תפילה' - אחדות שני החלקים

שער התפילה והבקשה
מהי תכלית התפילה ומדוע מתפללים?
תכלית התפילה - חמישה הסברים של חז"ל
ברכת 'אתה חונן' - מעלת החכמה לשמה
ברכת 'אתה חונן' - מעלת הבינה על הדעת
החכמה המוסרית המובילה לדעה ולבינה
ברכת 'השיבנו' - תשובה ותורה יוצרים אדם חדש
התשובה כתהליך קוסמי המוטבע בבריאה
"סלח לנו אבינו" - מה בין סליחה מחילה וחנינה?
"כי אל טוב וסלח אתה"- הסליחה כתכונה אלוקית
'ברכת הגאולה' - 'גאולה עכשיו' לכל יהודי ויהודי
ברכת 'הגאולה' - אבטיפוס לתרבות ישראל
"כי תהילתנו אתה" - רפואה למאמינים ולישרים
"רפאנו ד' " - רפואה בידי אדם או בידי שמים?
ברכת 'השנים' - גבולות וסייגים בבקשת הפרנסה
קיבוץ גלויות - הגאולה ההכרחית
קיבוץ גלויות - מדוע מעדיף עם ישראל את הגלות?
'השיבה שופטינו' - המפתח לחברה מתוקנת
'השיבה שופטינו כבראשונה' - פירושים שונים
'השיבה שופטינו' - אין ערך לדת בלא צדק ומוסר
צדקה ומשפט - בקשת הצדק ויישומו במציאות
ברכת 'המינים' - מי ראוי לתקן ברכה לשנאה?
ברכת 'המינים' - שנאה שאינה מתממשת
ולאפיקורסין אל תהי תקווה - מה קורה היום?
'על הצדיקים' - הבוטחים בד' מייחלים לשכר
דוד המלך בוטח בד' ולא סומך על הנס
יוסף הצדיק בוטח בד' וסומך על הנס
ברכת 'ירושלים' - בקשת הישועה הפיזית
בניין ירושלים - חזרה לציון לאחר התיקון בגלות
'את צמח דוד' - הישועה בהנהגת משיח בן דוד
הגאולה היומיומית של המצפים לישועה
'שמע קולנו' - בקשת קרבת אלוקים
'שמע קולנו' - התפילה המתפרצת והספונטנית
תפילה כציווי בלבד - שלילה ודחייה
סדר ברכות הבקשה - בקשות היחיד על רוח וחומר
סדר ברכות הבקשה - בקשות הגאולה הלאומית
סדר ברכות הבקשה - בקשות הגאולה הרוחנית


שער הבשורה
לסמוך גאולה לתפילה - התפילה כתנאי לגאולה
'ד', שפתי תפתח' - תשובה, כיצד היא אפשרית?
'ד', שפתי תפתח' - התפילה המתמדת של הנשמה
"יהיו לרצון אמרי פי" - פתיחה וסיום לתפילה
'אמרי פי והגיון ליבי' - עבודת ד' בשכל ובלב
הכריעות ב'תפילת עמידה' - התבטלות ועצמאות
כריעות ב'אבות' וב'מודים' - ברכות וכריעות שונות
'אלוקי נצור' - מאידאות למציאות
"ונפשי כעפר לכל תהיה" - הענווה הכוח המניע כל
"עשה למען שמך" - עזרה ותועלת לאלוקים
שלום עלינו - שלום על ישראל ולא על העולם כולו
שלום על ישראל - המענה המוסרי של איוב


שער העדה והייעוד
מניין בתפילה - הבחירה בברית הייעוד של העדה
החזרה על 'תפילת עמידה' - תפילת העדה
מהו יסוד התפילה של היהודי?
'קדושה' ב'חזרת הש"ץ' - קבלת עול שמים באהבה
"ימלוך ד' אלוקייך ציון" - עיקר 'קדושה' שבציבור
'מודים דרבנן' - העדה משתתפת ביעוד
'על שאנחנו מודים לך' - אהבה שאינה תלויה בדבר
'ברכת כהנים' - שָּׂמים את שם ד' על העדה
'ברכת כהנים' - ברכת ההרמוניה בין רוח לחומר


שער התחנונים
"אשמנו בגדנו גזלנו" - וידוי ותשובה
"אשמנו בגדנו גזלנו" - הכרזה על עולם שאינו שלם
"אל ארך אפים" - מודל הכפרה שבחטא העגל
'שלוש עשרה מידות' - החוטאים רוצים להתפלל
מידות הרחמים - העולם החדש שלאחר חטא העגל
'נפילת אפיים' - המיואשים המשוועים לעזרה
'שומר ישראל' - הקב"ה המושיע היחידי
כוחו ההרסני של הייאוש על הכלל ועל הפרט
'והוא רחום' - עם ישראל מתחנן למחילה
'ועתה ד' אלוקינו' - דניאל מתחנן למחילה למען ד'
'אבינו אב הרחמן' - מעמד שם ד' כעיקר התחנונים
'אנא מלך רחום' - מחילה בזכות 'ברית אבות'
'לך ד' הצדקה' - מעלתה של 'תשובה' זעירה
'ד' אלוקי ישראל' - מחילה בזכות ולא בחסד


שער מעמד חידוש הברית
קריאת התורה - במקרא ובחז"ל
קריאת התורה - הטקס הנצחי המתחדש
אל ארך אפיים - המענה לפחד ההתגלות
'ויהי בנסוע הארון' - שמחה, גאולה ותורה
'בריך שמיה' - הרצון האלוקי היוצר והמפעיל
'בריך שמיה' - רצון אלוקי, רצון אנושי ו"יהי רצון"
'גדלו לד' איתי' - "נַעֲשֶׂה וְנִשְׁמָע" בקריאת התורה
הוצאת התורה מההיכל - נס השכינה היורדת לארץ
העולים לתורה - נבחרי הקהל המתכבדים בתורה
ברכות העולה לתורה - ברכות חידוש הברית
"אשר בחר בנו" - בחירת ישראל ההכרחית לעולם
"תורת אמת" - התורה, המציאות והנצח
הגבהת התורה - וכל העם רואים את הקולות
הכנסת הספר להיכל - הנשגב שהודו על הארץ
"לד' הארץ" - נתאווה הקב"ה לדירה בתחתונים


שער המענה האלוקי
תפילות אלו על שום מה? מגמות ופרושים אחדים
'אשרי' - המענה האלוקי המחייה ומקיים כל חי
'למנצח' - המענה האלוקי הניסי, אמונה ומציאות
'ובא לציון גואל' - גאולה ממעמקי החמס והרשע
'ובא לציון גואל' - המענה האלוקי הנצחי
ברוך הוא שבראנו לכבודו - כבוד ד' ותרבות ישראל
ברוך הוא שבראנו לכבודו - האדם מחפש משמעות


שער ההרמוניה והשלמות
התפילה להרמוניה עם סיום 'שחרית'
ימי השבוע והשתקפותם ההרמונית במין האנושי
ימי השבוע והשתקפותם ההרמונית באלוקי העולם
'שיר ליום ראשון' - ד' שליט אחד ויחיד בעולם
שיר ליום שני - אלוקי ירושלים הנבדל במקומו
שיר ליום שלישי - אלוקי המשפט יורד לארץ
שיר ליום רביעי - האל המסתתר והאדם החופשי
שיר ליום חמישי - החוק והצדק האלוקי
שיר ליום שישי - ד' המעניק משמעות למציאות
שיר ליום שישי - שיר האדם המבין משמעויות
שיר ליום השבת - ההרמוניה והשלמות העתידית
אין כאלוקינו - אלוקים המנותק והמעורב בו-זמנית
פיטום הקטורת - פשט התפילה
פיטום הקטורת - המודל ההרמוני
פיטום הקטורת - המציאות מבעד לענן הקטורת
כל השונה הלכות - כוחה של ההלכה למעשה
תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם
ההרמוניה המעשית שבין לימוד גמרא והלכה
'עלינו לשבח' - שיר הגבורה היהודי
'על-כן נקווה לך' - מלכות ד' המתקנת ומאחדתתוכן השערים       פתיחה       הזמנת ספר       עמוד ראשי