עבודה שבלב זו תפילה - ספר א'
תוכן השערים

תוכן השערים       פרקים נבחרים באתר דעת       פתיחה       הזמנת ספר       עמוד ראשי

פתיחה
סידור התפילה - האנציקלופדיה למדעי האמונה
דרכי הניתוח של 'עבודה שבלב'

שער הכרת הטוב
'ברכות השחר' - ההודייה על היכולת לקום בבוקר
'מודה אני לפניך' - אמונה שלא על-מנת לקבל פרס
'נטילת ידיים' - רחיצת ידים בקדושה ובכוונה
'אשר יצר' - הכרת-תודה על המובן מאליו
'אלוקי נשמה' - הנשמה שבאדם כבבואה לאלוקות
'ברכות התורה' - ברכות הדבקות בד'
'המלמד תורה לעמו ישראל'-הקב"ה כתנאי ללימוד
'אשר בחר בנו' - ייעוד עם ישראל כהבטחת קיומו
תלמוד תורה התואם לברכות התורה
'שלא עשני גוי, עבד ואישה' - ברכות הנשיאה בעול
'שעשני כרצונו' - השלמה עם הרעה או מעלתה של האישה
'ברכות השחר' - הודייה על הזכות 'להיות שייך'
'ויהי רצון' - האדם מודה ומפחד מעצמו
'ויהי רצון' - הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים
'יהי רצון' - הפחד מחורשי רעה בין בני האדם

שער ההתכוננות
'מה טובו אוהליך' - המניעים לתפילה
'אדון עולם' - אלוקים הנבדל שומע תפילה
אלוקי ישראל - הקרוב הרחוק ביותר
'יגדל אלוקים חי' - תכני אמונה כתנאי לתפילה
'להתעטף בציצית' - התבטלות בפני השכינה
תפילין - ההבדלה וההתבטלות שחברו יחדיו

שער האמונה
'פסוקי דזמרה' - בין המשביח למתהולל
'פסוקי דזמרה' - האמונה הקודמת לתפילה
'ברוך שאמר' - ברכת האמונה והשבח
'מזמור לתודה' - ברכת 'הגומל' על חיי היומיום
'יהי כבוד' - הברית הנצחית בין ד' לעמו
'אשרי יושבי ביתך' - עולם הבא בעולם הזה
'ימלוך ד' אלוקיך ציון' - הייסורים הממרקים
'הללויה כי טוב' - עזרה אלוקית מהירה
'עד מהרה ירוץ דברו' - החורבן כתחילת הגאולה
'הללו את ד' מן השמים' - המציאות מהללת את ד'
'חרב פיפיות בידם' - להכניע אימפריות באמונה
'הללויה הללו אל בקדשו' - נגינת האמונה
'ברוך ד' לעולם' - המענה לקריאת הללו-יה
'ברכת ישתבח' - זמר האמונה

שער הבחירה והשליחות
'שירת הים' ב'פסוקי דזמרה' - נס וטבע יחדיו ?
'ויברך דוד' - הקדמה שהפכה לחטיבת תפילה
'ושמת שמו אברהם'-העם הנבחר כשליח לאנושות
'ויושע ד' - הכרזת העצמאות של עם ישראל
'שירת הים' - שירת הניצחון ולא שירת הנס
"ד' ימלוך לעולם ועד" - מלכות ד' כייעוד העולם

שער קידוש ד'
ה'קדיש' - העדה מתחייבת לקידוש ד'
מדוע כתוב ה'קדיש' בארמית?
שפת ה'קדיש' - שפת האנושות המתפתחת
הבקשות. קידוש ד' בכבוד
יהא שלמא רבא - שְלמוּת בנויה מריבוי דעות
"וחיים טובים עלינו" - תנאי לקידוש ד'
'קדיש דרבנן' - ברכה למקיימים את העולם
'קדיש יתום' - קידוש שם שמים בכל מצב וזמן
'קדיש תתקבל'. האם תתקבל תפילת שקר?
"ויקרב משיחיה". משיח עכשיו?
ה'קדיש': קובע גבולות ודרגות חשיבות בתפילה
"אמן". המשמעות המשולשת

שער עול מלכות שמים
'קריאת שמע' וברכותיה - תמונה כללית
'ברכו את ד'' - זימון הציבור ל'קריאת שמע'
'ברכו את ד' ' - וודאות קיומו של הבורא
'יוצר אור ובורא חושך' - הקב"ה בורא ומאחד הכל
"בכל יום מעשה בראשית" - בריאת עולם בכל יום
"טוב יָצַר כבוד לשמו" - הבורא מצפה לכבוד מבניו
'תתברך לנצח' - המלאכים משבחים בעל כורחם
"קדושה, כולם כאחד עונים" - שירת המלאכים
קדושת ד' וכבוד ד' - הסתירה המחייה כל
"ברוך כבוד ד' ממקומו" - פרושים שונים לפסוק
כבוד ה' עולה ממקומם של ישראל
ממקום עם ישראל עולה 'כבוד ד'' - ראיות מחז"ל
'לאל ברוך' - עם ישראל חוזר על שירת המלאכים
'אהבת עולם' - שיר האהבה של אלוקי העולם לעמו
'אהבת עולם' - שיר אהבה להתגלות האלוקית
'שמע ישראל' - התפילה שחייבים להבינה
'שמע ישראל' - מפרשי התורה על הפסוק
'שמע ישראל' - ד' הוא אלוקינו המיוחד
'ברוך שם כבוד מלכותו' - השמחה במלכות ד'
'ואהבת' - ההתמסרות המוחלטת של המאמין
אהבת ד' - המפתח לקדושת החומר והחול
'והיה אם שמוע' - שכר ועונש באמצעות הגשמים
'והיה אם שמוע' - קבלת עול של יחיד ושל ציבור
פרשיית 'ציצית' - חשיבות הבגד והציצית
פרשיית 'ציצית' - מעשה חשוב ממחשבה
יציאת מצרים כבסיס לקבלת עול מלכות שמים
'אמת ויציב' - האשרור לנאמר ב'שמע ישראל'
'אמת ויציב' - התחייבות נצחית בפני אדון עולם
'על הראשונים' - אשרור לנאמר ב'והיה אם שמוע'
'עזרת אבותינו' - אשרור לנאמר בפרשיית 'ויאמר'

שער ההתגלות
'תפילת עמידה' - יסודה, תכליתה ומרכיביה
'ברכת אבות' - ברכת גמילות החסד האלוקית
'ברכת אבות' - גמילות חסד בבחירת אבות האומה
'מגן אברהם' - אברהם כגינתו האהובה של המלך
'מחייה מתים' - ערב, בוקר וצהרים
'גבורות ד'' - ד' הנסתר בצל הטבע
'קדושת ד'' - קדושים תהיו כי קדוש אני
'ותחזינה עינינו' - משאלת גילוי הפנים
'מודים אנחנו לך' - הודאה בכל עת לאל המסתתר
'וכל החיים' - עם ישראל החלוץ לפני המחנה
'ברכת שלום' - הסתר פנים, גילוי פנים ושלום
'שים שלום' - שלום ואמת רק של בני אדם
ברכות הפתיחה והסיום - דמיון וזהות
ברכות הפתיחה והסיום - תכלית שונה
תוכן השערים       פתיחה       הזמנת ספר       עמוד ראשי